Dokumendid ja blanketid

Ülddokumendid

Arengukava

VLP põhimäärus

VLP õppekava üldosa

Kooli kodukord  

VLP loovtööde korraldus 2018

VLP töökorralduse reeglid

Vastuvõtmise kord

VLP distantsõppe vastuvõtutingimused ja kord

VLP arenguvestluste läbiviimise põhimõtted

Lasteaia kodukord

Üldhariduse valdkonda puudutavad lingid

Põhikooli riiklik õppekava

Sihtasutus Innove – üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus

Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)  – riiklik register, mis koondab haridussüsteemi puudutavaid andmeid

HITSA – Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, mis toetab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist hariduses.

Individuaalse õppekava järgi õppimise kord

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Erivajadustega õpilaste nõustamiskomisjoni suunamise tingimuste ja korra kinnitamine

Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord