Õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärgid ning põhimõtted

Lasteaia õppe- ja kasvatuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös.

  • Oma tegevuses lähtume lasteaia ja rühma õppe – ja kasvatustöö eesmärkidest, mille kohaselt:
  • Laps teab ja järgib tervislikke eluviise ning on kehaliselt aktiivne
  • Lapse arengut toetab lasteaia personali ning lasteavanemate koostöö
  • Lapsel areneb kuulamis-, vaatlemis- ja uurimisoskus
  • Laps õpib mõistma, et erinevatel inimestel on erinevad võimed ja oskused
  • Laps teab ja järgib igapäevaelu reegleid ning võtab omaks häid käitumistavasid ja mõistab nende tähtsust igapäevaelus
  • Laps omab vajalikke mängu-, õpi- ja sotsiaalseid oskusi toimetulekuks koolikeskkonnas ning igapäevases elus.
  • Laps tegutseb ja mängib vahetus looduses ja suhtub hoolivalt elus ja eluta loodusesse.

Õppekasvatusprotsessis suuname last aktiivsusele, toetudes lapse individuaalsetele võimetele, huvidele ja vajadustele. Toetame lapse arengut koostöös lapsevanemaga, lähtume lapse loomulikust huvist  katsetamise ja uurimise vastu. Pöörame tähelepanu sotsiaalsete oskuste kujunemisele, pingevabale mängu- ja õpikeskkonnale, tundemaailma rikastamisest läbi  muinasjuttude, muusika ning eneseväljenduse loovtegevustes. Toimuvad tegevused vahetus looduses. Lähtume põhimõttest, et õues õppida ja mängida on vahva. Plaanime tekitada maalimisnurga- lapse silma ja käe koostöö parema kujunemise eesmärgil.