Meie väärtused

Tegutsemise alusprintsiibid

 • Me taotleme kõiges eetiliste põhimõtete järgimist,  tugevat enesedistsipliini ja kokkulepete täitmist;
 • Me aktsepteerime iga inimese ainulaadsust;
 • Iga laps/täiskasvanu on väärtuslik ja väärib austust. Õppimine/areng on seotud õpilastele osutatava respekti ja nende endi väärtuslikkuse tunnetamisega;
 • Iga inimene saab muuta iseennast, perekonda, kooli, kogukonda maailma, temast enesest sõltub suurel määral, kuidas tal elus läheb;
 • Kõik lapsed on võimelised õppima ning õpetajatel lasub vastutus neid kõiki hästi õpetada. Eduelamus on norm, mitte erand. Edukuse mõõdupuuks on koolis areng;
 • Lapse ande ja kutsumuse avastamine on otseselt seotud õpetaja professionaalsusega.
 • Õppekavad ja õpetamine ei tohi olla vastuolus selliste alusprintsiipidega nagu ausus ja ausameelsus, headus ja tänulikkus, õiglus ja südametunnistus, mõõdukus ja taktitunne, hoolivus ja andestamine, eneseväärikus ja vägivallatus, aupaklikkus ja suuremeelsus, pühendumus ja töökus, vastutus ja usaldus, ustavus ja sõnapidamine
 • Teeme koostööd vastastikuse rikastamise printsiibi alusel;
 • Hoolitseme avatud ja toetava õhkkonna kujunemise eest;
 • Teise inimese, looduse, kultuuri  ja tervise arvel ei tohi teha mitte midagi;
 • Kool/õpetaja käivad ajast ees ja on teenäitajaks, õppetöös on soodustatud loovus, innovatsioon ja kaasaegse tehnoloogia kasutamine;
 • Töötajad ei tohi seada alusprintsiipe kahtluse alla, neid ignoreerida või naeruvääristada.

Mida me ootame üksteiselt?

 • Õiglust;
 • ausust – tõe rääkimist tegelikkusest, vale on iga sõnum, mis on edastatud või edastamata jäetud eksiteele viimise kavatsusega;
 • ausameelsust – tegutsemist vastavalt sõnadele;
 • inimväärikust;
 • panuse andmist ehk teenimist;
 • headust;
 • arenemist;
 • kannatlikkust;
 • hoolitsust;
 • julgustamist.

Peame alati meeles…

 • Kohtleme oma kolleege ja õpilasi alati täpselt sel kombel, nagu me soovime, et nemad kohtleksid meie parimaid sõpru;
 • Kaitseme neid, kes on eemal;
 • Eeldame teistes alati häid kavatsusi;
 • Probleemide korral alustame alati iseendast;
 • Kunagi ei „tühjenda” oma negatiivset energiat kollektiivi, vaid julgeme abi küsida aitajatelt (sõbralt, psühholoogilt, juhilt).

Täidame lubadusi

 • Anname lubadusi väga hoolikalt ja säästlikult ning võtame arvesse nii paljusid tegureid ja ettenägematuid asjaolusid kui võimalik, et mitte miski ei saaks äkitselt takistada lubaduste täitmist;
 • Me kas täidame lubaduse kõigele vaatamata või selgitame vastavale isikule põhjalikult oma olukorda ning palume ennast lubaduste täitmise kohustusest vabastada.

„Kui kavatseme kummarduda, kummardame sügavalt”

 • Tunnistame oma eksimusi ausameelselt;
 • Vabandame siiralt ja südamest, kui oleme eksinud.

Püüame tegutseda võidan-võidan või asi jääb katki printsiibil

  • Taotleme alati vastastikkust kasu;
  • Soovime, et kokkulepped ja lahendused oleksid kõigile osapooltele tulutoovad;
  • Vaatame elu kui koostööd, mitte konkurentsi;
 • Kui me ei leia lahendust, mis oleks mõlemale tulutoov, siis nõustume rahumeelselt sellega, et me ei saa teineteisega nõustuda.

Arendame oma suhtlemisoskust

 • Püüame kõigepealt mõista ja seejärel olla mõistetud.
 • Kuulame teisi kavatsusega aru saada, mitte kavatsusega vastata.
 • Püüame oma ideid esitada selgelt, konkreetselt ja vastaspoole sügava mõistmise kontekstis.

Püüdleme küpsuse – julguse ja hoolivuse tasakaalu poole

 • Arendame võimet ja julgust oma tunnete ja veendumuste väljendamiseks.
 • Püüame alati olla hoolivad teiste mõtete ja tunnete suhtes.

Me väärtustame erinevusi

 • Kõik inimesed näevad maailma mitte niisugusena, nagu see on, vaid nagu nad ise on;
 • Tajume enda piiratust ja tunnistame neid ressursse, mida on võimalik ammutada suhtlemisel teiste inimeste südamete ja mõistusega.