Hindamisest

Koolis on õppetulemuste ülestähendamiseks kasutusel e-kool. E-kool on kohustuslik kõigile õpilastele infovahetuseks ja tulemuste jälgimiseks, kui ei ole õpetajaga kokku lepitud teisiti.

Iga õpetaja tutvustab oma aines hindamise nõudeid ja järelvastamise või järeltööde sooritamise korda õppeveerandi algul.

Sõnalist hinnangut üldpädevuste, valdkonna ja ainealaste pädevuste kujunemise ning õpitulemuste kohta kasutatakse:

  • 1.-3. klassis kõikides ainetes numbrilise hinde asemel
  • 4.-6. klassis koos numbrilise hindega v.a. oskus– ja loovainetes (kunst, muusika, kehaline, käsitöö, tööõpetus), inimeseõpetus ning ühiskonnaõpetus, kus kasutatakse ainult sõnalisi hinnanguid
  • 7.-8. klassis oskus– ja loovainetes (kunst, muusika, kehaline, käsitöö, tööõpetus) ning koduloos

Sõnalise hinnangu korral märgitakse e-kooli hinde lahtrisse täht „ s” (sõnaline hinnang) ning tekst selle juurde kommentaarina

Üldpädevused, valdkonna ja ainealased pädevused on kirjeldatud kooli õppekavas.

Numbrilise hindamise korral kasutame 5-pallilist hindamisskaalat:

90-100% hinne “5” väga hea
75-89% hinne “4” hea
50-74% hinne “3” rahuldav
20-49% hinne “2” puudulik
0-19% hinne “1” nõrk

Hindega „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid.

Kui ükskõik millise vastamise tulemust on hinnatud hindega „ puudulik” või „ nõrk” või e-koolis „0” (õpilane ei ole töö tegemises ajal õppetöös osalenud), antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.

Õpilasel on õigus vaidlustada hinnet kümne tööpäeva jooksul peale hinde teadasaamist.

Õpilase hindamisega seotud vaidlusküsimusi lahendab direktor  õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku põhjendatud taotluse alusel.

Kokkuvõtvad hinnangud pannakse järgnevalt:

I veerandi lõpp 3. november. Hinded pannakse välja 1. novembriks.

II veerandi lõpp 19. jaanuar.Hinded pannakse välja 17. jaanuariks.

III veerandi lõpp 29. märts. Hinded pannakse välja 27. märtsiks.

IV veerandi lõpp 6.juuni. Hinded pannakse välja 1.juuniks ( v.a. lõpuklass).